Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viapozakontrola pozakontrola
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viamcawesome mcawesome

November 08 2017

6744 1166 500
Reposted fromfafner fafner viapampampam pampampam

November 05 2017

November 03 2017

2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viastrzepy strzepy

November 02 2017

5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viasmoke11 smoke11

November 01 2017


Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaanomalia anomalia

October 31 2017

4080 7580
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
2298 d2d3 500
Eggenipa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakamiikatze kamiikatze
3672 06e5 500
Reposted frombrumous brumous viaaanisiowe aanisiowe
5577 925d
Reposted fromarwen arwen vialitka litka
2465 34af 500
Reposted frommyrla myrla viadailylife dailylife
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalmostlover almostlover

October 24 2017

0645 969c 500
Reposted fromdivi divi viaelusive elusive

September 21 2017

9096 8f05 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy

August 30 2017

4412 fd23
Reposted fromSkydelan Skydelan viawilliam william
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl