Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viateijakool teijakool
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza

February 13 2019

February 06 2019

7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana

August 18 2018

... nie istnieje i nie może istnieć żaden taki system etyczny, żaden uniwersalny, spójny wzorzec zachowania, mniej lub bardziej rozwinięty zbiór przykazań... których stosowanie gwarantowałoby człowiekowi pewność słusznego wyboru. Zawsze, prędzej czy później, ale zazwyczaj naprawdę szybko - zawsze stajesz w sytuacji, do której system się nie stosuje, albo też daje sprzeczne zalecenia.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viagregorczykm gregorczykm

August 17 2018

August 16 2018

July 25 2018

July 08 2018

2423 3283 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawhattever whattever
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.

July 07 2018

Nie szukaj spełnienia własnych pragnień w każdym poznanym przypadkiem człowieku. Nigdy nie wiesz co mu zalega na dnie duszy, a szkoda byłoby narazić swoje serce na samobójcze i niszczycielskie próby jego przebicia. Uczucia człowieka są tak kruchym i niesamowitym tworem, że bestialstwem jest oddawanie ich w przypadkowe i nieobeznane ramiona. Nigdy nie pozwól sobie na bycie ofiarą własnych wyborów. Nie rań świadomie własnego serca i duszy. Są cenniejsze nawet od gwiazdy, która kiedyś zaświeci tylko dla Ciebie.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKawaiiNamida KawaiiNamida

July 06 2018

9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabukazla bukazla

June 28 2018

1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaain ain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl