Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8277 63fc
1773 f554
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

May 10 2017

2946 054f 500
7569 55e8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viaki-adi ki-adi
5372 7a05 500
Reposted fromtrickster trickster viarudosci rudosci
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viameadowlarks meadowlarks
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viasleepingsickness sleepingsickness
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviolethill violethill
6857 980b 500
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viasleepingsickness sleepingsickness
Reposted fromworst-case worst-case viaxghd xghd
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
9073 6456 500

a. osiecka

7524 7323
Reposted fromLuna- Luna- viaiamLOLA iamLOLA
9598 2df5 500
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
Oscar Wilde, The Soul of Man under Socialism
(via fyp-philosophy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafallintotime fallintotime
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viafallintotime fallintotime
0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl