Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

9096 8f05 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy

August 30 2017

4412 fd23
Reposted fromSkydelan Skydelan viawilliam william

August 21 2017

Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viazaklinacz-czasu zaklinacz-czasu

August 16 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaedcW edcW
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaedcW edcW
2882 1308 500
Reposted fromtaSowa taSowa viadraia draia
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
2348 f2ca 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabunia gabunia

August 03 2017

Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
0953 4ea8 500
Reposted fromhagis hagis viajanealicejones janealicejones
1034 22a0 500
Tatry

May 30 2017

9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8277 63fc
1773 f554
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

May 10 2017

2946 054f 500
7569 55e8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viaki-adi ki-adi
5372 7a05 500
Reposted fromtrickster trickster viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl